Cảm Âm Xuân Về Trên bản Mèo | Xuân Về bản Mông | Sáo Mèo | Sáo Trúc Hoàng Anh chuẩn Nhất

Do sib vì chưng / Sib bởi vì mib Do…

mib fa Sol / mib fa Sol Sib Sol Sib

sol…. / vị Mib fa Sol Mib fa Sol Sib mib do

Do Sib Do….

Xem thêm: Top 10 Game Online Nhiều Người Chơi Nhất Hiện Nay (Pc, Mobile)

/ Sib Do2 mib bởi vì / Mib fa Sib / sib Sol Sol

fa mib fa / mib fa mib vì sol

sol bởi vì Mib fa / mib fa mib vày Sib Sol

fa Sol Sib / Sol Sib Sol fa sol

sol vị mib fa / mib fa mib do mib

fa mib vày mib do

Do Sib vì Sib bởi vì / vày fa fa Sol Sib Sib Sol Sol

sol vày mib fa mib fa mib vì chưng / Sib vày Sib Sol Sib

Sol Sib Sol fa Sol / fa Sol fa Mib fa

mib fa mib bởi vì mib

do mib bởi vì mib do

mib sol vị mib fa Sol fa Sol Sib fa Sol Sib Sol Do

Do Sib fa Sol mib vày fa Sol Sib Sib Sol Sol

sol vì chưng mib fa…. / Mib fa Mib …. Vày Sib Do…

Điệp Khúc Cảm Âm Xuân Về Trên phiên bản Mông

Sib Do/ Sib Do/ mib Do/ Do

Sib Do/ Sib Do/ Sol SibSol / fa Sol fa mib bởi mib fa Sol Sol Sol

Sib Do/ Sib Do/ Mib Do/ Do

Sib vì / Sib bởi / Sol Sol / fa Sol fa mib vì mib Sol fa Sol Sib Do

sol sol / vì chưng Do mib fa mib fa Sib Sol

sol sol / vày Do mib fa mib fa mib vày Do

sol sol / vị Do mib fa mib fa Sib Sol

sol sol / vị Do mib fa Sol Sib bởi Sib vì chưng Sib Sol Sib Sol Sib

fa Sol fa Sol mib fa mib fa

Do mib vì chưng / mib sol do mib fa Sol fa Sol Sib fa Sol Sib Sol Do

Sib bởi Sib vày / Sol fa Sol fa mib do mib fa fa Sol Sol Sol

Sib vày Sib do / mib vị do

Sib do Sib vì Sol Sol / fa Sol fa mib vày mib Sol fa Sol Sib Do

sol sol / bởi vì Do Mib fa Mib fa Sib Sol

sol sol / vị Do Mib fa Mib fa Mib bởi Do

sol sol / vì Do Mib fa Sol Sib Do…


About Phạm Ánh Linh
Phạm Ánh LinhSinh Viên Đại học tập 4: Khoa Âm Nhạc Truyền ThốngHọc Viện Âm Nhạc tổ quốc Việt NamGiải hai Sáo Trúc : Hội Thi kĩ năng Trẻ học sinh Sinh Viên những Cơ Sở Đào Tạo văn hóa Nghệ Thuật toàn nước 2017