Bạn đã tìm giải pháp xoay ảnh trong Photoshop dễ nhất? hiện nay tại, chúng ta thể sử dụng tính năng miễn phí Transform nhằm xoay ảnh. Trong khi còn Rotate View Tool nữa. Mình sẽ giải thích cụ thể hai quy định này trong phần tiếp theo