*

Thông tứ 133-2016 - điều 63. Tài khoản 635 - giá thành tài chính

*

 

THÔNG TƯ 133-2016 - ĐIỀU 63. TÀI KHOẢN 635 - chi PHÍ TÀI CHÍNH

1. Phép tắc kế toán

a) thông tin tài khoản này bội phản ánh hồ hết khoản ngân sách chi tiêu hoạt đụng tài chủ yếu bao gồm:

- túi tiền lãi tiền vay, lãi mua sắm chọn lựa trả chậm, lãi thuê gia tài thuê tài chính;

- khuyến mãi thanh toán cho tất cả những người mua;

- những khoản lỗ bởi vì thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư; ngân sách chi tiêu giao dịch bán chứng khoán;

- Lỗ tỷ giá hối hận đoái tạo ra trong kỳ; Lỗ tỷ giá hối đoái do reviews lại cuối kỳ các khoản mục tiền tệ bao gồm gốc ngoại tệ; Lỗ cung cấp ngoại tệ;

- Số trích lập dự phòng ưu đãi giảm giá chứng khoán tởm doanh, dự trữ tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị khác;

- những khoản chi tiêu của hoạt động đầu tư chi tiêu tài chính khác;

- những khoản chi phí tài chính khác.

Bạn đang xem: Tài khoản 635 theo thông tư 133

b) tài khoản 635 yêu cầu được hạch toán cụ thể cho từng nội dung bỏ ra phí. Ko hạch toán vào tài khoản 635 phần nhiều nội dung ngân sách chi tiêu sau đây:

- túi tiền phục vụ cho vấn đề sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ;

- ngân sách chi tiêu bán hàng;

- bỏ ra phí làm chủ doanh nghiệp;

- ngân sách chi tiêu kinh doanh bất động đậy sản;

- giá thành đầu bốn xây dựng cơ bản;

- các khoản giá cả được trang trải bằng nguồn kinh phí đầu tư khác;

- chi tiêu khác.

c) câu hỏi hạch toán khoản ngân sách chi tiêu tài thiết yếu phát sinh liên quan đến nước ngoài tệ được thực hiện theo lý lẽ tại Điều 52 Thông tứ này.

Xem thêm: Con Ðường Xưa Em Ði Lyric Con Đường Xưa Em Đi Chính Xác Nhất

2. Kết cấu và câu chữ phản ánh của tài khoản 635 - giá thành tài chính

Bên Nợ:

- những khoản ngân sách chi tiêu tài thiết yếu phát sinh trong kỳ;

- Trích lập bổ sung dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá chứng khoán gớm doanh, dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị chức năng khác (chênh lệch thân số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự trữ đã lập kỳ trước).

Bên Có:

- hoàn nhập dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá chứng khoán khiếp doanh, dự trữ tổn thất chi tiêu vào đơn vị chức năng khác (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ dại hơn số dự trữ đã trích lập kỳ trước chưa áp dụng hết);

- các khoản được ghi giảm chi phí tài chính;

- vào cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ túi tiền tài chủ yếu phát sinh vào kỳ để khẳng định kết quả chuyển động kinh doanh.

Bài viết liên quan