MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHÍNH PHỦ - ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT phái nam -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN

Hà Nội, ngày thứ nhất tháng 02 năm 2016

NGHỊQUYẾT LIÊN TỊCH

HƯỚNGDẪN QUY TRÌNH HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV,ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021

Căn cứ Hiến pháp nước cộng hòa xóm hộichủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức triển khai Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ luật tổ chức chính phủ nước nhà số76/2015/QH13;

Căn cứ mức sử dụng tổ chức tổ chức chính quyền địaphương số 77/2015/QH13;

Căn cứ mức sử dụng Mặt trận nước nhà Việt Namsố 75/2015/QH13;

Căn cứ Luật thai cử đại biểu Quốc hộivà đại biểu Hội đồng nhân số lượng dân sinh 85/2015/QH13;

Ủy ban thường xuyên vụ Quốchội, chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủy ban tw Mặttrận sơn hà Việt Nam phát hành Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quá trình hiệpthương, giới thiệu người ứng cử đại biểu chính phủ khóa XIV, đại biểu Hội đồngnhân dân những cấp nhiệm kỳ 2016-2021,

Chương I

TỔCHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ NHẤT ĐỂ THỎA THUẬN VỀ CƠ CẤU, THÀNH PHẦN, SỐLƯỢNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Mục 1. ĐỐI VỚI VIỆCHIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Điều 1. Tổ chức triển khai hộinghị trao đổi lần sản phẩm nhất

1. Hội nghị hiệp yêu thương lần máy nhấtđược tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 03 tháng 02 năm 2016 đến ngày 17tháng 02 năm 2016.

Bạn đang xem: Nghị quyết liên tịch số 11/2016

2. Hội nghị hiệp yêu thương lần đầu tiên ởtrung ương bởi vì Đoàn chủ tịch Ủy ban tw Mặt trận Tổ quốc việt nam triệutập và công ty trì được thựchiệntheoquy định tại Điều 38 của Luật thai cử đại biểu quốc hội và đạibiểu Hội đồng nhân dân.

3. Họp báo hội nghị hiệp mến lần đầu tiên ởtỉnh, thành phố trực thuộc tw do Ban sở tại Ủy ban trận mạc Tổquốc vn cấp tỉnh tập trung và công ty trì được tiến hành theo dụng cụ tại Điều 39của Luật bầu cử đại biểu qh và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 2. Nội dung, thủtục tổ chức triển khai hội nghị trao đổi lần máy nhất

1. Hội nghị cử công ty tọa trong Banthường trực Ủy ban chiến trận Tổ quốc việt nam và thư cam kết hội nghị.

2. Đối với họp báo hội nghị hiệp mến lầnthứ tuyệt nhất ở trung ương, đại diện thay mặt Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội trình diễn dự con kiến về cơcấu, thành phần, con số người của tổ chức triển khai chính trị, Ủy ban tw Mặttrận núi sông Việt Nam, tổ chức triển khai chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, phòng ban nhànước, đơn vị vũ trang quần chúng ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểuQuốc hội.

Đối với hội nghị hiệp yêu thương lần thứnhất sống địa phương, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh trình diễn dựkiến của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, con số người của tổchức bao gồm trị, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức triển khai chính trị - thôn hội,tổ chức làng mạc hội, ban ngành nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân ở địaphương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

3. Hội nghị trao đổi để thỏa thuận hợp tác vềcơ cấu, thành phần, số lượng người được ra mắt ứng cử đbqh củacơ quan, tổchức, 1-1 vị, đảm bảo số dư người ứngcử, phần trăm người ứngcử đại biểu Quốchội là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo biện pháp của Luật bầu cử đại biểuQuốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trường hòa hợp không thỏa thuận đượcvấn đề làm sao thì hội nghị đưa ra quyết định biểu quyết bằng vẻ ngoài giơ tay hoặc bỏphiếu kín. Trường hợp hội nghị ra quyết định biểu quyết bằng hiệ tượng bỏ phiếu kín thìcử tổ kiểm phiếu từ bố đến năm người. Phiếu biểu quyết phải tất cả dấu của Ủy banMặt trận Tổ quốc nước ta cấp tổ chức hội nghị hiệp thương. Chỉ các đại biểuthuộc yếu tắc hiệp thương xuất hiện tại hội nghị mới được quyền biểu quyết.

4. Hội nghị thông qua biên phiên bản (theo mẫu mã số01/BCĐBQH-MT kèm theo Nghị quyết này).

5. Câu hỏi gửi biên bạn dạng hội nghịhiệp yêu đương lần trước tiên ở tw được tiến hành theo khí cụ tại khoản 3 Điều 38 của Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hộiđồng nhân dân; ở cấp cho tỉnh được tiến hành theo qui định tại khoản3 Điều 39 của Luật thai cử đbqh và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 3. Điều chỉnh vàhướng dẫn việc reviews người ứng cử

1. địa thế căn cứ vào tác dụng hiệp mến lầnthứ nhất, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành điều chỉnh lần đầu tiên cơ cấu,thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tw và địaphương được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội theo phương pháp tại Điều 40 của Luật bầu cử đbqh và đại biểu Hội đồngnhân dân. Văn bản điều chỉnh được gởi ngay mang đến Ủy ban trận mạc Tổ quốc ViệtNam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương.

2. Trên cơ sở kiểm soát và điều chỉnh lần thứ nhấtcủa Ủy ban thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, con số người của những cơ quan, tổchức, đơn vị chức năng được reviews ứng cử đại biểu Quốc hội, Ban thường trực Ủy banMặt trận Tổ quốc việt nam cấp tổ chức triển khai hội nghị trao đổi có trách nhiệm thôngbáo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được phân chia số số người được giớithiệu ứng cử đại biểu chính phủ và lý giải về nội dung, thủ tục, trình từ bỏ giớithiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo pháp luật của Luật thai cử đại biểuQuốc hội với đại biểu Hội đồng nhân dân và Chương II của nghị quyết này.

Mục 2. ĐỐI VỚI VIỆCHIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điều 4. Tổ chức hộinghị thương lượng lần thứ nhất

Hội nghị hội đàm lần trước tiên ởmỗi cấp cho được tổ chức triển khai trong khoảng thời hạn từ ngày 03 tháng 02 năm năm nhâm thìn đếnngày 17 tháng 02 năm năm nhâm thìn do Ban sở tại Ủy ban trận mạc Tổ quốc Việt Namcùng cấp triệu tập và nhà trì được thực hiện theo mức sử dụng tại Điều50 của Luật thai cử đại biểu qh và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 5. Nội dung, thủtục tổ chức triển khai hội nghị hiệp thương lần trang bị nhất

1. Hội nghị cử công ty tọa trong Banthường trực Ủy ban chiến trường Tổ quốc việt nam và thư ký hội nghị.

2. Đại diện thường trực Hội đồng nhândân cấp cho tỉnh, cấp huyện, cấp cho xã trình bày dự loài kiến cơ cấu, thành phần, số lượngngười được ra mắt ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình của tổ chứcchính trị, Ủy ban trận mạc Tổ quốc Việt Nam, tổ chức triển khai chính trị-xã hội, tổ chứcxã hội, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, cơ sở nhà nước cùng cấp cho và của đơn vị sựnghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chủ yếu cấp dưới trực tiếp hoặc thôn, tổdân phố (đối với cấp cho xã).

Đối với gần như nơi triển khai thí điểmkhông tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo quyết nghị số26/2008/QH12 của Quốc hội thì đại diện thay mặt Ủy ban dân chúng cấp tổ chức hội nghịhiệp thương trình diễn dự loài kiến của trực thuộc Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh về cơcấu, thành phần, con số người được reviews ứng cử đại biểu Hội đồng nhândân cấp mình.

3. Hội nghị đàm đạo để thống tuyệt nhất cơcấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơnvị cùng thôn, tổ dân phố (đối cùng với cấpxã), bảo đảm an toàn số dư người ứng cử, tỷ lệ người ứngcử đại biểu Hội đồng dân chúng là phụ nữ, người dân tộc bản địa thiểu số theo quy địnhcủa Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trường hòa hợp không thỏa thuận hợp tác được vấnđề làm sao thì hội nghị ra quyết định biểu quyết bằng hiệ tượng giơ tay hoặcbỏ phiếu kín. Ví như hội nghị ra quyết định biểu quyết bằng vẻ ngoài bỏ phiếu kínthì cử tổ kiểm phiếu từ bố đến năm người. Phiếu biểu quyết phải có dấu của Ủyban chiến trường Tổ quốc nước ta cấp tổ chức hội nghị hiệp thương. Chỉ các đạibiểu nằm trong thành phần hiệp thương có mặt tại họp báo hội nghị mới được quyền biểuquyết.

4. Hội nghị trải qua biên bạn dạng (theo Mẫu01/BCĐBHĐND-MT đương nhiên Nghị quyết này).

Việc gởi biên bạn dạng hội nghị hiệp thươngở cung cấp tỉnh, cấp cho huyện, cấp cho xã được tiến hành theo cơ chế tại khoản4 Điều 50 của Luật thai cử đại biểu qh và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đối với số đông nơi triển khai thí điểmkhông tổ chức triển khai Hội đồng dân chúng huyện, quận, phường theo nghị quyết số26/2008/QH12 của Quốc hội, biên bản hội nghị hội đàm được nhờ cất hộ ngay cho Thườngtrực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốcViệt Nam cấp cho trên trực tiếp và Ủy ban bầu cử thuộc cấp.

Điều 6. Điều chỉnh vàhướng dẫn việc ra mắt người ứng cử

1. địa thế căn cứ vào kết quả hiệp yêu thương lầnthứ nhất, trực thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp cho huyện, cấp xãtiến hành kiểm soát và điều chỉnh lần trước tiên cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơquan, tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dân phố (đối với cấp cho xã) được reviews ứngcử đại biểu Hội đồng nhân dân cung cấp mình theo hiện tượng tại Điều51 của Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Văn bảnđiều chỉnh được gửi ngay cho Ủy ban chiến trận Tổ quốc việt nam cấp tổ chức hộinghị hiệp thương.

2. Trên cơ sở kiểm soát và điều chỉnh của Thườngtrực Hội đồng nhân dân từng cung cấp về cơ cấu, thành phần, số lượngngười được reviews ứng cử đại biểu Hội đồng quần chúng. # của cơ quan, tổ chức,đơn vị và thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã) thì Ban sở tại Ủy ban khía cạnh trậnTổ quốc vn cấp tỉnh, cấp huyện, cung cấp xã gồm trách nhiệm thông tin chocác cơ quan, tổ chức, 1-1 vị, thôn, tổ dân phố được phân chia người ứng cử đại biểu Hộiđồng quần chúng và lí giải nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử,làm làm hồ sơ ứng cử theo hình thức của Luật thai cử đại biểu quốc hội và đại biểuHội đồng nhân dân cùng Chương II của quyết nghị này.

Chương II

CƠQUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘIĐỒNG NHÂN DÂN

Mục 1. ĐỐI VỚI VIỆCGIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Điều 7. Cơ quan, tổchức, đơn vị tiến hành trình làng người ứng cử đại biểu Quốc hội

1. Việc trình làng người ứng cử đạibiểu Quốc hội của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được tập trung thực hiện trongkhoảng thời hạn từ ngày 24 tháng 02 năm năm nhâm thìn đến ngày 10 tháng 3 năm 2016.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được phânbổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội triển khai việc giới thiệungười của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng mình ứng cử đbqh theo những bướcsau đây:

a) Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơnvị họp để dự kiến người của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng mình được reviews raứng cử đại biểu Quốc hội;

b) tổ chức triển khai hội nghị lấy ý kiến nhậnxét của cử tri tại cơ quan, tổ chức, 1-1 vị so với người được dự loài kiến giớithiệu ứng cử;

c) bên trên cơ sở chủ kiến nhận xét cùng tínnhiệm của họp báo hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc của người được dự kiếngiới thiệu ứng cử, ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng tổ chức hội nghị banlãnh đạo không ngừng mở rộng để thảo luận, trình làng người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Điều 8. Họp ban lãnhđạo cơ quan, tổ chức, đối chọi vị để tham gia kiến người reviews ứng cử đại biểu Quốchội

1. Nguyên tố dự họp:

a) Ban chỉ đạo tổ chức đối với tổchức chủ yếu trị, Ủy ban chiến trường Tổ quốc Việt Nam, những tổ chức thiết yếu trị - xãhội, tổ chức xã hội;

b) Ban chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơnvị, Ban chấp hành Công đoàn so với cơ quan bên nước, tổ chức kinh tế, đơn vịsự nghiệp;

c) lãnh đạo đơn vị đối với đơn vị vũtrang nhân dân.

2. Thủ tục, trình tự tổ chức triển khai cuộc họp:

a) Đại diện chỉ đạo cơ quan, tổ chức,đơn vị, lãnh đạo đơn vị khí giới nhân dân giới thiệu mục đích, yêu ước cuộc họp,dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được phân bổ giới thiệu ứng cử, tiêuchuẩn của đại biểu chính phủ và quá trình tiến hành nhằm lập list giới thiệungười ứng cử;

b) những người dự họp đàm luận về dựkiến giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốchội để mang ý kiến dìm xét của hội nghị cử tri trong cơ quan, tổ chức, đối kháng vị;

c) Cuộc họp thông qua biên bản (theoMẫu số 02/BCĐBQH-MT đương nhiên Nghị quyết này).

Điều 9. Hội nghị lấyý kiến thừa nhận xét của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị so với người được dựkiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

1. Việc tổ chức triển khai hội nghị lấy ý kiếnnhận xét của cử tri trên cơ quan, tổchức, đối chọi vị so với người được dự kiến ra mắt ứng cử đbqh được tiếnhành theo luật tại các điều 1, 3 và 4 của nghị quyết số1134/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2. Biên bản hội nghị được lập theo mẫu số 02/BC ĐBQH, ĐBHĐND-UBTVQH kèm theoNghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 của Ủyban thường vụ Quốc hội.

Điều 10. Họp báo hội nghị banlãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, reviews ngườiứng cử đại biểu Quốc hội

1. Thành phần tham dự các buổi tiệc nghị:

a) Đối với tổ chức chính trị, Ủy banMặt trận núi sông Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức triển khai xã hội, thành phầndự họp báo hội nghị gồm Đoàn công ty tịch mở rộng tới bạn đứng đầu các tổ chức thành viên(tổ chức nào không có tổ chức thành viên thì tổ chức hội nghị Đoàn chủ tịch mởrộng tới thay mặt đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc); Ban thường vụ không ngừng mở rộng tớiđại diện lãnh đạo những đơn vị trực thuộc hoặc Ban thường xuyên trực không ngừng mở rộng tới đạidiện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc;

b) Đối với cơ quan nhà nước, tổ chứckinh tế, đơn vị chức năng sự nghiệp thì thành phần tham dự các buổi lễ hội nghị có lãnh đạo cơ quan, đại diện Ban chấphành Công đoàn và thay mặt đại diện lãnh đạo những đơn vị trực thuộc;

c) Đối với đơn vị chức năng vũ trangnhân dân, thành phần dự hội nghị gồm chỉ huy đơn vị, thay mặt đại diện Ban chấp hànhCông đoàn (nếu có), thay mặt đại diện quân nhân và chỉ huy cấp dưới trực tiếp.

2. Thủ tục, trình tự tổ chức triển khai hội nghị:

a) Đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức,đơn vị, chỉ đạo đơn vị vũ khí nhân dân report tình hình và kết quả hội nghịlấy chủ ý nhận xét của cử tri nơi công tác hoặc khu vực làm việc so với từngngười được dự kiến ra mắt ứng cử;

b) đều người tham dự tiệc nghị thảo luậnvà biểu thị sự tán thành của bản thân đối với từng người được reviews ứng cửbằng bề ngoài giơ tay hoặc bỏphiếu kín đáo do họp báo hội nghị quyết định. Trường thích hợp hội nghị quyết định biểu quyếtbằng bề ngoài bỏ phiếu kín đáo thì cử tổ kiểm phiếu từ tía đến năm người. Phiếugiới thiệu phải gồm dấu của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng đó.

c) Hội nghị trải qua biên bạn dạng và danhsách tín đồ được reviews ứng cử (theo mẫu số 03/BCĐBQH-MT đương nhiên Nghị quyết này).

Điều 11. Việc nộp hồsơ ứng cử của bạn ứng cử đại biểu chính phủ và biên bạn dạng hội nghị

1. Căn cứ vào tác dụng của hội nghị banlãnh đạo mở rộng, cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhiệm vụ hướng dẫn bạn củacơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng mình được lựa chọn, trình làng ứng cử đại biểu Quốchội có tác dụng hồ sơ ứng cử theo phương pháp tại Điều 35 của Luật thai cửđại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng quần chúng. # và lí giải của Hội đồngbầu cử quốc gia.

2. Muộn nhất là ngày 13 mon 3 năm2016, bạn ứng cử phải ngừng việc nộp làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội.

Việc nộp hồ sơ ứng cử của tín đồ ứng cửđại biểu Quốc hội được thực hiện theo nguyên tắc tại khoản 1 Điều36 của Luật thai cử đại biểu qh và đại biểu Hội đồng nhân dân, hoànthành muộn nhất là ngày 15 mon 3 năm năm nhâm thìn để đưa vào danh sách hiệp thương.

3. Việc gửi biên bản hội nghị cử tri khu vực công táchoặc nơi thao tác và biên bản hội nghị ban chỉ đạo của cơ quan, tổ chức, đơnvị ở trung ương được tiến hành theo quy định tại khoản 5 Điều41 của Luật thai cử đbqh và đại biểu Hội đồng nhân dân; ở cấptỉnh được triển khai theo chế độ tại khoản 5 Điều 42 của Luậtbầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, hoàn thành chậmnhất là ngày 13 mon 3 năm 2016.

Mục 2. ĐỐI VỚI VIỆCGIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điều 12. Cơ quan, tổchức, đơn vị chức năng tiến hành reviews người ứng cử đại biểu Hội đồng quần chúng cấptỉnh, cung cấp huyện, cung cấp xã

1. Việc trình làng người ứng cử đại biểuHội đồng nhân dân của những cơ quan, tổ chức, đơn vị được tập trung tiến hànhtrong khoảng thời hạn từ ngày 24 mon 02 năm 2016 đến ngày 10 tháng 3 năm2016.

2. Bạn được giới thiệu ứng cử đại biểuHội đồng dân chúng của địa phương làm sao thì yêu cầu là bạn đang cư trú hoặc côngtác tiếp tục ở địa phương đó.

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được dự kiếnphân bổ số lượng người được trình làng ứng cử thực hiện việc reviews ngườicủa cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo cácbước sau đây:

a) Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, solo vịhọp để dự kiến bạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng mình ra ứng cử đại biểu Hộiđồng nhân dân;

b) tổ chức hội nghị lấy chủ ý nhận xétcủa cử tri nơi công tác làm việc hoặc nơi làm việc so với người được dự con kiến giới thiệuứng cử;

c) bên trên cơ sở ý kiến nhận xét và tínnhiệm của họp báo hội nghị cử tri nơi công tác làm việc hoặc nơi làm việc, ban lãnh đạo cơ quan,tổ chức, đơn vị chức năng tổ chức hội nghị ban lãnh đạo không ngừng mở rộng để thảo luận, giới thiệungười ứng cử.

4. Việc ra mắt người của thôn, tổ dânphố để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cung cấp xã được thực hiện theo quy địnhtại Chương II của quyết nghị số 1134/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội.

Điều 13. Họp ban lãnhđạo cơ quan, tổ chức, đối kháng vị để tham gia kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu Hộiđồng nhân dân

1. Yếu tắc dự họp:

a) Ban chỉ đạo tổ chức đối với tổ chứcchính trị, Ủy ban chiến trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức triển khai chính trị - xóm hội, tổchức buôn bản hội;

b) Ban chỉ huy cơ quan, tổ chức, đơn vị,Ban chấp hành Công đoàn so với cơ quan bên nước, tổ chức triển khai kinh tế, đơn vị sựnghiệp;

c) chỉ đạo đơn vị so với đơn vị vũ trangnhân dân.

2. Thủ tục, trình tự tổ chức cuộc họp:

a) Đại diện chỉ đạo cơ quan, tổ chức,đơn vị, lãnh đạo đơn vị khí giới nhân dân ra mắt mục đích, yêu mong của cuộchọp, cơ cấu, thànhphần, con số người được phân bổ trình làng ứng cử, tiêu chuẩn của đại biểuHội đồng nhân dân và công việc tiến hành để lập danh sách giới thiệu người ứngcử;

b) những người dự họp thảo luận về dựkiến trình làng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng mình ứng cử;

c) Cuộc họp trải qua biên bản (theo chủng loại số 03/BC ĐBHĐND-MTkèm theo nghị quyết này).

Điều 14. Họp báo hội nghị lấyý kiến nhấn xét của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được dựkiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

1. Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhậnxét của cử tri trên cơ quan,tổ chức, solo vị đối với người được dự kiến reviews ứng cử đại biểu Hội đồngnhân dân được thực hiện theo luật pháp tại những điều 1, 3 và 4của nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 của Ủy ban hay vụ Quốc hội.

2. Biên bản hội nghị được lập theo mẫu mã số 02/BCĐBQH, ĐBHĐND-UBTVQH kèm theoNghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 của Ủyban thường vụ Quốc hội.

Điều 15. Hội nghị banlãnh đạo không ngừng mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng để thảo luận, ra mắt ngườiứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

1. Thành phần dự lễ hội nghị:

a) Đối với tổ chức triển khai chính trị, Ủy ban Mặttrận nước non Việt Nam, tổ chức chính trị - thôn hội, tổ chức triển khai xã hội, yếu tắc dự hộinghị bao gồm Ban thường vụ không ngừng mở rộng đến thay mặt đại diện lãnh đạo các đơn vị trực ở trong hoặcBan thường xuyên trực không ngừng mở rộng đến thay mặt đại diện lãnh đạo các đơn vị trực nằm trong hoặc lãnhđạo những tổ chức thành viên. Ngôi trường hợp tổ chức xã hội không lập Ban thường xuyên vụthì tổ chức triển khai hội nghị Ban chấp hành;

b) Đối cùng với Ủy ban dân chúng thì quản trị Ủyban nhân dân tập trung vàchủ trì hội nghị Ủy ban nhân dân không ngừng mở rộng đến đại diện lãnh đạo đơn vị trựcthuộc;

c) Đối cùng với Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh,cấp thị trấn thì quản trị Hội đồng nhân dân triệu tập và chủ trì họp báo hội nghị gồmThường trực Hội đồng nhân dân, những Trưởng ban, Phó trưởng phòng ban của Hội đồng nhândân;

d) Đối với Hội đồng nhân dân cấp cho xã thìChủ tịch Hội đồng nhân dân tập trung và chủ trì hội nghị gồm Phó chủ tịch Hộiđồng nhân dân, công ty tịch, Phó quản trị Ủy ban nhân dân, Tổ trưởng Tổ đại biểuHội đồng quần chúng (nếu có);

đ) Đối với các sở, ban, ngành thìngười đứng đầu tư mạnh quan tập trung và chủ trì họp báo hội nghị lãnh đạo không ngừng mở rộng đến đạidiện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, thay mặt Ban chấp hành Công đoàn;

e) Đối với những đơn vị sự nghiệp thì ngườiđứng đầu đơn vị tập trung và chủ trì hội nghị lãnh đạo không ngừng mở rộng đến đại diệnlãnh đạo các đơn vị trực ở trong (nếu có), đại diện thay mặt Ban chấp hành Công đoàn;

g) Đối cùng với tổ chức kinh tế tài chính thì người đứngđầu tổ chức triệu tập và chủ trì họp báo hội nghị lãnh đạo không ngừng mở rộng đến tín đồ đứng đầucác phòng, ban, phân xưởng, trạm, trại, thay mặt đại diện Ban chấp hành Công đoàn;

h) Đối với đơn vị chức năng vũ trang quần chúng. # thìchỉ huy solo vị tập trung và nhà trì họp báo hội nghị gồm chỉ đạo đơn vị, thay mặt đại diện Banchấp hành Công đoàn (nếu có), thay mặt đại diện quân nhân và lãnh đạo cấp dưới trực tiếp;

i) trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổchức, đơn vị chức năng được dựkiến ra mắt ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thì cấp cho phó của tín đồ đứngđầu cơ quan, tổ chức, đối chọi vị tập trung và công ty trì hội nghị.

2. Thủ tục, trình tự tổ chức triển khai hội nghị:

a) Đại diện chỉ đạo cơ quan, tổ chức,đơn vị, chỉ đạo đơn vị vũ trang nhân dân report tình hình và tác dụng hội nghịlấy ý kiến nhận xét của cử tri khu vực công táchoặc khu vực làm việc so với từng người được dự kiến reviews ứng cử;

b) số đông người tham dự lễ hội nghị bàn luận vàbiểu thị sự tán thành của chính mình đối với từng tín đồ được trình làng ứng cử bằnghình thức giơ tay hoặc vứt phiếu bí mật do họp báo hội nghị quyết định. Trường phù hợp hội nghịquyết định biểu quyết bằng vẻ ngoài bỏ phiếu kín đáo thì cử tổ kiểmphiếu từ cha đến năm người. Phiếu giới thiệu phải gồm dấu của cơquan, tổ chức, đơn vị chức năng đó.

c) Hội nghị thông qua biên phiên bản và danhsách tín đồ được reviews ứng cử (theo chủng loại số 03/BC ĐBHĐND-MT tất nhiên Nghị quyếtnày).

Điều 16. Câu hỏi nộp hồsơ ứng cử của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cùng biên bạn dạng hội nghị

1. địa thế căn cứ vào tác dụng của hội nghị banlãnh đạo mở rộng, cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhiệm vụ hướng dẫnngười của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng mình được lựa chọn, reviews ứng cử đạibiểu Hội đồng nhân dân làm hồ sơ ứng cử theo nguyên lý tại Điều35 của Luật thai cử đbqh và đại biểu Hội đồng nhân dân và hướngdẫn của Hộiđồng thai cử quốc gia.

2. Muộn nhất là ngày 13 mon 3 năm 2016,người ứng cử phải xong việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Việc nộp làm hồ sơ ứng cử đại biểu Hộiđồng quần chúng được thực hiện theo khoản 2, khoản 3 Điều 36 củaLuật bầu cử đbqh và đại biểu Hội đồng nhân dân, hoàn thànhchậm nhất là ngày 15 tháng 3 năm 2016 để gửi vào list hiệp thương.

3. Việc gửi biên bản hội nghị cử tri nơicông tác hoặc địa điểm làm việc,biên phiên bản hội nghị ban lãnh đạo của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng và biên bạn dạng hộinghị cử tri làm việc thôn,tổ dân phố được thực theo pháp luật tại khoản 6 Điều 52 của Luậtbầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ngừng chậmnhất là ngày 13 tháng 3 năm 2016.

Chương III

TỔCHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ hai ĐỂ THỎA THUẬN LẬP DANH SÁCH SƠ BỘ NHỮNGNGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Mục 1. ĐỐI VỚI VIỆCHIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Điều 17. Tổ chức hộinghị trao đổi lần máy hai

1. Họp báo hội nghị hiệp yêu mến lần máy hai đượctổ chức trong khoảng thời hạn từ ngày 16 mon 3 năm năm 2016 đến ngày 18 tháng 3năm 2016.

2. Hội nghị hiệp yêu mến lần đồ vật hai ởtrung ương vày Đoàn quản trị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc nước ta triệutập và nhà trì được thực hiện theo biện pháp tại Điều 43 của Luậtbầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

3. Họp báo hội nghị hiệp yêu quý lần sản phẩm hai sinh sống địaphương vày Ban sở tại Ủy ban trận mạc Tổ quốc vn cấp tỉnh triệu tậpvà chủ trì được thực hiện theo điều khoản tại Điều 44 của Luậtbầu cử đbqh và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 18. Nội dung,thủ tục tổ chức triển khai hội nghị trao đổi lần lắp thêm hai

1. Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặttrận Tổ quốc việt nam (đối với họp báo hội nghị hiệp thương sinh hoạt trung ương), Banthường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc vn cấp tỉnh giấc (đối với hội nghị hiệpthương sống địa phương) report về tình hình ra mắt người ứng cử của các cơ quan, tổchức, đơn vị chức năng và thực trạng người tự ứng cử ngơi nghỉ địa phương (nếu có).

2. Hội nghị thảo luận, lập danh sách sơbộ những người dân ứng cử đại biểu chính phủ căn cứ vào những nội dung sau đây:

a) Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội;

b) công dụng điều chỉnh lần trước tiên của Ủyban thường vụ Quốc hội về dự loài kiến cơ cấu, thành phần, con số người được giớithiệu ứng cử đại biểu qh của cơ quan, tổ chức, solo vị;

c) kết quả thỏa thuận tại hội nghị hiệpthương lần trang bị nhất;

d) hồ sơ, biên bạn dạng của cơ quan, tổ chức,đơn vị ra mắt người ứng cử đại biểu qh gửi đến;

đ) Ý kiến thừa nhận xét và tín nhiệm của cửtri nơi công tác hoặc nơi làm việc so với người được ra mắt ứng cử đạibiểu Quốc hội.

3. Hội nghị bàn kế hoạch tổ chức triển khai lấy ýkiến dìm xét và tín nhiệm của cử tri địa điểm cư trú đối với người được cơ quan, tổchức, đối kháng vị trình làng ứng cử, tín đồ tự ứng cử với lấy chủ kiến cử tri vị trí công táchoặc nơi thao tác (nếu có) của người tự ứng cử; nêu ra các vấn đềcần xác minh, có tác dụng rõ đối với những bạn ứng cử.

4. Hội nghị thông qua biên phiên bản và danhsách sơ bộ những người dân ứng cử đại biểu qh (theo mẫu mã số 01 và05/BCĐBQH-MT kèm theo Nghị quyết này).

5. Bài toán gửi biên bản hội nghị hiệp thươnglần trang bị hai ở tw được triển khai theo luật pháp tại khoản3 Điều 43 của Luật thai cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;ở cấp cho tỉnh được triển khai theo nguyên tắc tại khoản 3 Điều 44 củaLuật bầu cử đại biểu chính phủ và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Mục 2. ĐỐI VỚI VIỆCHIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điều 19. Hội nghịhiệp mến lần sản phẩm hai

Hội nghị đàm phán lần thiết bị hai ngơi nghỉ mỗicấp được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 3 năm năm 2016 đến ngày 18tháng 3 năm 2016 do Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc vn cùng cấptriệu tập và chủ trì được thực hiện theo mức sử dụng tại Điều 53của Luật thai cử đbqh và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 20. Nội dung,thủ tục tổ chức triển khai hội nghị hội đàm lần đồ vật hai

1. Ban sở tại Ủy ban chiến trường Tổquốc vn cấp tổ chức hội nghị hiệp thương báo cáo về thực trạng giới thiệungười ứng cử của những cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng và thôn, tổ dân phố (đối với cấpxã), thực trạng người từ ứng cử (nếu có).

2. Hội nghị thảo luận, lập list sơbộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân căn cứ vào những nội dung sauđây:

a) Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhândân;

b) tác dụng điều chỉnh của trực thuộc Hộiđồng quần chúng. # về cơ cấu, thành phần, con số đại biểu Hội đồng quần chúng. # đượcgiới thiệu ứngcử của cơ quan, tổ chức, 1-1 vị;

c) tác dụng thỏa thuận tại hội nghị hiệpthương lần vật dụng nhất;

d) hồ nước sơ với biên bản giới thiệu người ứngcử của các cơ quan, tổchức, đơn vị gửi đến;

đ) Ý kiến nhấn xét và tín nhiệm của cửtri nơi công tác hoặc chỗ làm việc so với người được giới thiệu ứng cử đạibiểu Hội đồng nhân dân.

3. Họp báo hội nghị bàn kế hoạch tổ chức lấy ýkiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri chỗ cư trú so với người được cơ quan, tổchức, 1-1 vị trình làng ứng cử, bạn tự ứng cử và lấy chủ kiến cử tri địa điểm công táchoặc nơi thao tác làm việc (nếu có) của tín đồ tự ứng cử, người được thôn, tổ dân phốgiới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp cho xã; nêu ra những vấn đề đề nghị xácminh, có tác dụng rõ so với những tín đồ ứng cử.

4. Hội nghị thông qua biên phiên bản và danhsách sơ cỗ nhữngngười ứng cử đại biểu Hội đồng dân chúng (theo mẫu mã số 01 với 05/BCĐBHĐND-MT kèmtheo quyết nghị này).

5. Vấn đề gửi biên bản hội nghị hiệp thươngvà list sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng quần chúng ở cung cấp tỉnh,cấp huyện, cung cấp xã được triển khai theo luật pháp tại khoản 3 Điều53 của Luật thai cử đbqh và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đối với hầu hết nơi tiến hành thí điểmkhông tổ chức triển khai Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo nghị quyết số26/2008/QH12 của Quốc hội thì biên phiên bản hội nghị hội đàm được giữ hộ ngay đếnThường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổquốc việt nam cấp bên trên trực tiếp và Ủy ban bầu cử thuộc cấp.

Xem thêm:

Chương IV

TỔCHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ TÍN NHIỆM CỦA CỬ TRI ĐỐI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điều 21. Tổ chức hộinghị cử tri so với người ứng cử đại biểu Quốc hội

1. Ban trực thuộc Ủy ban chiến trường Tổquốc vn cấp tỉnh tổ chức họp với đại diện Ban sở tại Ủy ban mặt trậnTổ quốc nước ta cấp huyện, cung cấp xã nơi có bạn ứng cử đại biểu quốc hội cư trúvà thay mặt cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có người ứng cử để hướng dẫn vấn đề tổ chứclấy chủ ý nhận xét và tín nhiệm của cử tri.

2. Việc lấy chủ ý của họp báo hội nghị cử trinơi cư trú so với người ứng cử đại biểu qh được tổ chức tại thôn, tổ dânphố nơi người ứng cử cư trú liên tiếp do Ban sở tại Ủy ban trận mạc Tổ quốcViệt Nam cấp cho xã phối hợp với Ủy ban nhân dân thuộc cấp triệu tập và nhà trì.

Ban trực thuộc Ủy ban chiến trường Tổquốc nước ta cấp xã hội đàm với cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được ra mắt ứngcử để tổ chức hội nghị cử tri.

3. Việc tổ chức hội nghị lấy chủ ý nhậnxét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được ra mắt ứng cử đạibiểu Quốc hội với cử tri nơi công tác hoặc vị trí làm việc so với người trường đoản cú ứng cửđại biểu Quốc hội (nếu có) được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 20tháng 3 năm 2016 đến ngày 12 tháng 4 năm 2016 theo biện pháp tại Điều45 với Điều 46 của Luật bầu cử đại biểu chính phủ và đại biểu Hội đồng nhân dânvà Chương I của quyết nghị số 1134/2016/UBTVQH13 của Ủy ban hay vụ Quốc hội.

Điều 22. Tổ chức triển khai hộinghị cử tri so với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

1. Tức thì sau họp báo hội nghị hiệp yêu thương lần thứhai, Ban thường trực Ủy ban chiến trận Tổ quốc nước ta cấp tổ chức triển khai hội nghị hiệpthương họp với người phụ trách công tác tổ chức triển khai cán bộ của những cơ quan, tổchức, đơn vị có fan ứng cử; đại diện thay mặt Ban thường trực Ủy ban chiến trận Tổ quốcViệt Nam cấp dưới thẳng (đối với cấp cho xã, thì mời các trưởng ban công tácMặt trận trên địa bàn), chủ tịch Ủy ban chiến trường Tổ quốc việt nam cấp xã nơi cóngười ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh, cấphuyện cư trú tiếp tục để trả lời việc tổ chức lấy chủ kiến cử tri địa điểm cư trúđối với những người ứng cử mang tên trong danh sách sơ cỗ và chủ ý cử tri địa điểm côngtác hoặc vị trí làm việcđối với người tự ứng cử (nếu có), bạn được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cửđại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

2. Việc lấy chủ kiến của hội nghịcử tri chỗ cư trú so với người ứng cử đại biểu Hội đồng dân chúng được tổ chức tại thôn,tổ dân phố nơi fan ứng cử cư trú tiếp tục do Ban sở tại Ủy ban Mặttrận Tổ quốc nước ta cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủtrì.

Ban trực thuộc Ủy ban mặt trận Tổquốc việt nam cấp xã đàm phán với cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giớithiệu ứng cử để tổ chức triển khai hội nghị cử tri.

3. Việc tổ chức hội nghị lấy chủ ý nhậnxét và tin tưởng của cử tri khu vực cư trú về bạn ứng cử đại biểu Hội đồng nhândân và cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc của fan tự ứng cử đại biểu Hộiđồng nhân dân (nếu có), bạn được thôn, tổ dân phố ra mắt ứng cử đại biểuHội đồng nhân dân cấp xã được triển khai trong khoảng thời hạn từ ngày 20 tháng3 năm 2016 đến ngày 12 tháng tư năm năm nhâm thìn theo lý lẽ tại Điều54, Điều 55 của Luật bầu cử đại biểu chính phủ và đại biểu Hội đồng nhân dânvà Chương I của quyết nghị số 1134/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Điều 23. Xác minh vàtrả lời những vụ việc cơ mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đạibiểu Hội đồng nhân dân

1. Nhiệm vụ xác minh và trả lời các vụviệc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồngnhân dân được triển khai theo giải pháp tại Điều 46 cùng Điều 55của Luật thai cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Chậm nhất là ngày 12 tháng bốn năm 2016,việc xác minh và vấn đáp về cácvụ câu hỏi mà cử tri nêu đối vớingười ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu được tiến hànhxong.

Điều 24. Điều chỉnhlần sản phẩm hai về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội

Chậm tuyệt nhất là ngày 28 tháng 3 năm 2016,Ủy ban hay vụ Quốc hội tiến hành điều chỉnh lần sản phẩm công nghệ hai cơ cấu, thành phần,số rất đông người của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng ở tw và địa phương đượcgiới thiệu ứng cử đại biểu chính phủ theo cơ chế tại Điều 47của Luật thai cử đại biểu qh và đại biểu Hội đồng nhân dân. Văn bạn dạng điềuchỉnh được gửi cho Ủy ban chiến trường Tổ quốc nước ta cấp tổ chức triển khai hội nghị hiệpthương để gia công cơ sở cho việc hiệp thương lần sản phẩm ba.

Chương V

TỔCHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ ba ĐỂ LỰA CHỌN, LẬP DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐỦTIÊU CHUẨN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Mục 1. ĐỐI VỚI VIỆCHIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Điều 25. Tổ chức triển khai hộinghị hội đàm lần thứ ba

1. Họp báo hội nghị hiệp yêu đương lần thứ ba đượctổ chức vào khoảng thời hạn từ ngày 13 tháng 4 năm 2016 đến ngày 17 mon 4năm 2016.

2. Họp báo hội nghị hiệp yêu đương lần thứ ba ởtrung ương bởi vì Đoàn quản trị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc vn triệutập và nhà trì được thực hiện theo lý lẽ tại Điều 48 củaLuật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

3. Hội nghị hiệp thương lần thứ tía ở địaphương bởi vì Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc vn cấp thức giấc triệu tậpvà nhà trì được tiến hành theo cách thức tại Điều 49 của Luậtbầu cử đại biểu qh và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 26. Nội dung,thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

1. Đoàn quản trị Ủy ban trung ương Mặttrận Tổ quốc vn (đối với hội nghị hiệp thương sinh sống trung ương), Ban thườngtrực Ủy ban chiến trận Tổ quốc việt nam cấp tỉnh giấc (đối với hội nghị hiệpthương ở cung cấp tỉnh) báo cáo về thực trạng và hiệu quả tổ chức lấy chủ kiến nhận xétvà lòng tin của cử tri khu vực cư trú, nơi công tác làm việc hoặc nơi làm việc đối vớinhững người ứng cử, trong các số ấy cần nêu rõ đa số trường hợp bạn ứng cử khôngđược sự tin tưởng của cử tri với nhữngtrường hợp bắt buộc xem xét docó vụ bài toán cử tri nêu.

2. Ban trực thuộc Ủy ban trận mạc Tổquốc nước ta cấp tổ chức triển khai hội nghị hiệp thương report dự kiến danh sáchngười được giới thiệu ứng cử đại biểu qh để lựa chọn, lập danh sách nhữngngười đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.

Trường hòa hợp không thỏa thuận hợp tác được thìhội nghị ra quyết định biểu quyết bằng vẻ ngoài giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Nếuhội nghị ra quyết định biểu quyết bằng vẻ ngoài bỏ phiếu kín thì cử tổ kiểm phiếutừ cha đến năm người. Phiếu biểu quyết phải tất cả dấu của Ủy ban chiến trường Tổ quốcViệt nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương. Chỉ các đại biểu nằm trong thành phầnhiệp thương xuất hiện tại họp báo hội nghị mới được quyền biểu quyết.

3. Hội nghị thông qua biên phiên bản và danhsách những người đủ tiêu chuẩn chỉnh ứng cử đbqh (theo chủng loại số01/BCĐBQH-MT với 04/BCĐBQH-MT cố nhiên Nghị quyết này).

4. Câu hỏi gửi biên bản hội nghị hiệp thươnglần thứ ba ở tw được thực hiện theo chính sách tại khoản3 Điều 48 của Luật bầu cử đại biểu chính phủ và đại biểu Hội đồng nhân dân;ở cung cấp tỉnh được thực hiện theo lý lẽ tại khoản 3 Điều 49 củaLuật bầu cử đại biểu qh và đại biểu Hội đồng nhân dân muộn nhất làngày 22 tháng tư năm 2016.

Mục 2. ĐỐI VỚI VIỆCHIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điều 27. Tổ chức hộinghị hội đàm lần thiết bị ba

Hội nghị bàn bạc lần thứ tía ở mỗicấp được tổ chức triển khai trong khoảng thời hạn từ ngày 13 tháng tư năm năm nhâm thìn đến ngày 17tháng 4 năm 2016 do Ban trực thuộc Ủy ban chiến trận Tổ quốc nước ta cùng cấptriệu tập và chủ trì được tiến hành theo nguyên tắc tại Điều 56của Luật bầu cử đbqh và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 28. Nội dung,thủ tục tổ chức hội nghị thương lượng lần trang bị ba

1. Ban thường trực Ủy ban chiến trường Tổquốc vn cấp tổ chức hội nghị hiệp thương report về tình hình và kết quảtổ chức lấy chủ ý nhận xét và tin tưởng của cử tri khu vực cư trú, địa điểm côngtác hoặc nơi làm việc so với những bạn ứng cử, trong những số đó cần nêu rõ nhữngtrường hợp fan ứng cử ko được sự tin tưởng của cử tri và phần nhiều trường hợp nên xem xétdo tất cả vụ vấn đề cử tri nêu.

2. Ban sở tại Ủy ban chiến trường Tổquốc vn cấp tổ chức hội nghị hiệp thương report dự kiến danh sách ngườiứng cử đại biểu Hội đồng quần chúng. # để lựa chọn, lập danh sách những người dân đủtiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trường vừa lòng không thỏa thuận được thìhội nghị đưa ra quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ thăm kín. Nếu hội nghịquyết định biểu quyết bằng bề ngoài bỏ phiếu kín đáo thì cử tổ kiểm phiếu từ bỏ bađến năm người. Phiếu biểu quyết phải tất cả dấu của Ủy ban chiến trường Tổ quốcViệt phái nam cấp tổ chức triển khai hội nghị hiệp thương. Chỉ những đại biểu trực thuộc thành phầnhiệp thương xuất hiện tại họp báo hội nghị mới được quyền biểu quyết.

3. Hội nghị trải qua biên bản và danhsách những người đủ tiêuchuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (theo chủng loại số 01/BCĐBHĐND-MTvà 05/BCĐBHĐND-MT cố nhiên Nghị quyết này).

4. Việc gửi biên phiên bản hội nghị hiệp thươngvà danh sách những người đủ tiêu chuẩn chỉnh ứng cử ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cho xãđược triển khai theo lao lý tại khoản 3 Điều 56 củaLuật bầu cử đại biểu qh và đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất làngày 22 tháng 4 năm 2016.

Đối với đa số nơi thực hiện thí điểmkhông tổ chức Hội đồng quần chúng huyện, quận, phường theo quyết nghị số 26/2008/QH12 củaQuốc hội thì biên phiên bản hội nghị dàn xếp lần thứ cha và list những ngườiđủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được gửi đến trực thuộc Hộiđồng nhân dân cung cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ủy ban trận mạc Tổ quốcViệt Nam cung cấp trên trực tiếp và Ủy ban thai cử cùng cấp.

Chương VI

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Trách nhiệmvà hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từngày ký.

2. Ủy ban chiến trường Tổ quốc vn cáccấp có trách nhiệm tổ chức triển khai công tác hiệp thương, giới thiệu người ứngcử đại biểu chính phủ khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ2016 - 2021 theo công cụ của quyết nghị này.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có liênquan có trọng trách phối hợp với Ban thường trực Ủy ban chiến trường Tổ quốc ViệtNam các cấp thực hiện những trọng trách được cách thức trong quyết nghị này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHỦ TỊCH Nguyễn Sinh Hùng

TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT nam CHỦ TỊCH Nguyễn Thiện Nhân

Nơi nhận: - Hội đồng thai cử quốc gia; - Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội; - thiết yếu phủ; - Ủy ban tw MTTQVN; - văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; - các tổ chức chủ yếu trị- xã hội sinh sống trung ương; - Ủy ban bầu cử, trực thuộc HĐND, UBND, UBMTTQVN cung cấp tỉnh; - Lưu: HC (VPQH, VPCP, MTTQ).

Mẫu số 01/BCĐBQH-MT

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC ……………………………… (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

………, ngày……tháng…….năm 2016

BIÊNBẢNHỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG

LẦN THỨ ……(2)

(V/vgiớithiệu fan ứng cử đbqh khóa XIV)

Hồi........giờ........., ngày….... Tháng.....năm 2016, Ban sở tại Ủy ban Mặttrận giang san ........(1) tiến hành hội nghị đàm phán lần thứ ….(2)để:

+..........................................)

+..........................................)

+..........................................)

*

(Ghi rõ mục đích của hội nghị hiệp yêu quý theo phương tiện của Luật thai cử đại biểu qh và đại biểu Hội đồng nhân dân)

- nhà trì hộinghị ông (bà): .....................................Chức vụ:........................................

- Thư ký họp báo hội nghị ông(bà): .....................................Chức vụ:.......................................

1. Nguyên tố hội nghịgồm:

+ ................................)

+ ................................)

+ .................................)

*

Ở trung ương, nhân tố ghi theo khoản 1 Điều 38 của Luật thai cử ĐBQH và HĐND; ở cấp cho tỉnh thành phần ghi theo khoản 1 Điều 39 Luật bầu cử ĐBQH cùng HĐND (bao tất cả tổng số đại biểu được mời, tổng số bao gồm mặt, tổng số vắng mặt)

- Khách mời của hộinghị gồm:

+ Ông (bà): ................)

+ Ông (bà): ................)

+ Ông (bà): ................)

(Ghi thương hiệu đại biểu các cơ quan đến dự)

2. Họp báo hội nghị tiếnhành cùng với chương trình câu chữ như sau:

1................................)

2................................)

3................................)

4................................)

(Ghi cốt truyện hội nghị cùng với từng nội dung)

3. Hội nghị nhấttrí hầu hết nội dung như sau:

+................................)

+................................)

+................................)

(Ghi ngôn từ theo chương trình hội nghị hiệp thương)

- hội nghị kếtthúc hồi ..........giờ ……cùng ngày.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ (Ký tên) (Ghi rõ họ và tên)

TM. BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ TỈNH/THÀNH PHỐ…. CHỦ TỌA HỘI NGHỊ (Ký tên, đóng góp dấu) (Ghi rõ họ cùng tên, chức vụ)

Ghi chú:

(1) Ủy ban Mặttrận Tổ quốc vn cấp tổ chức triển khai hội nghị hiệp thương.

(2) Lần đồ vật nhất,thứ hai hoặc thứ ba.

(*) Biên bạn dạng hội nghị ởtrung ương nhờ cất hộ Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội; ở cấp tỉnhgửi Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, Ban sở tại Ủy banTrung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban thai cử ngơi nghỉ tỉnh.

Mẫu số02/BCĐBQH-MT

(1)..............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc ----------------

………, ngày……tháng…….năm 2016

BIÊNBẢNHỌP BAN LÃNHĐẠO DỰ KIẾN GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬĐẠI BIỂU QUỐCHỘI KHÓA XIV

Hồi.......giờ.......phút,ngày......tháng.....năm 2016, cơ quan (tổ chức, đối chọi vị) (1).........đãtiến hành họp ban lãnh đạo để tham gia kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hộikhóa XIV theo thông tin số ........../TB-MTTQ ngày............tháng.............năm2016 của Ủy ban chiến trường Tổ quốc .........(2) về việc phân chia cơcấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu qh khóa XIV.

- công ty trì cuộchọp ông (bà): ...................................Chức vụ:..........................................

- Thư ký kết cuộc họp ông(bà): ..................................Chức vụ:...........................................

1. Nguyên tố dự họp: (3)

+.......................................................

+.......................................................

+.......................................................

- tổng cộng ngườiđược mời:.............................

- tổng cộng ngườicó mặt:........................................

2. Buổi họp đã dựkiến reviews những người tiếp sau đây ứng cử đbqh khóa XIV:

1..............................

2...............................

3. Ý kiến dìm xétcủa cuộc họp so với từng bạn như sau:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4. Cuộc họp nhấttrí dự kiến reviews những người tiếp sau đây ứng cử đbqh khóa XIV(kèm theo list trích ngang):

1..............................

2. .............................

5. Buổi họp kếtthúc hồi..........giờ........

THƯ KÝ CUỘC HỌP (Ký tên) (Ghi rõ họ cùng tên)

TM. ……….. CHỦ TRÌ CUỘC HỌP (Ký tên, đóng góp dấu) (Ghi rõ bọn họ tên, chức vụ)

Ghi chú:

(1) tên cơ quan, tổ chức, đơnvị.

(2) Trung ương, tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương (cấp tổ chức triển khai hội nghị hiệp thương).

(3) yếu tố đại biểuđược mời tham dự theo giải pháp tại Điều 41, Điều 42 của Luậtbầu cử đại biểu qh và đại biểu Hội đồng nhân dân.

(*) Biên bạn dạng này gửi đến BanThường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc việt nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thươngđã có thông báo gửi đến.

Mẫu số03/BCĐBQH-MT

(1)..............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc -------------

………, ngày……tháng…….năm 2016

BIÊNBẢNHỘI NGHỊGIỚI THIỆUNGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

Hồi......giờ.......,ngày.......tháng.....năm 2016, phòng ban (tổ chức, solo vị) (1)............đãtiến hành họp báo hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, reviews người ứng cửđại biểu Quốc hội khóa XIV, theo thông tin số ........../TB-MTTQngày.........tháng.......năm năm nhâm thìn của Ủy ban trận mạc Tổ quốc...................(2) về việc phân chia cơ cấu, thành phần, số lượngngười ứng cử đbqh khóa XIV.

- công ty trì hộinghị ông (bà): ............................Chức vụ:......................................................

- Thư ký hội nghị ông(bà): ............................Chức vụ:.....................................................

1. Nhân tố hội nghị: (3)

+.......................................................

+.......................................................

+.......................................................

- toàn bô ngườiđược mời:.............................

- tổng số ngườicó mặt:........................................

- hội nghị đãgiới thiệu phần đa người tiếp sau đây ứng cử đbqh khóa XIV:

1.............