Tồi

App như buồi, vào một trong những lần truyền bá năm sáu lần, hễ cứ vào là có quảng cáo, thà dịch trên GG còn tiện rộng