Đề đánh giá 45 phút môn giờ Anh lớp 11

Đề chất vấn 45 phút lớp 11 môn giờ Anh gồm đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm giờ Anh 11 khác nhau là tài liệu tham khảo hữu ích dành riêng cho các bạn học sinh lớp 11, giúp các bạn ôn tập cùng làm bài bác thi 1 máu lần 1 môn tiếng Anh 11 hiệu quả. Đề kiểm tra tất cả đáp án đi kèm rất tiện lợi cho chúng ta đối chiếu sau khoản thời gian thử sức có tác dụng bài.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn tiếng anh

I. Chọn phương án tốt nhất có thể để xong xuôi các câu sau.

Câu 1: I was delighted ------------- the result of the final exam.

A lớn hear

B khổng lồ be heard

C hearing

D hear

Câu 2: It was a(n) -----situation when I finished meal in a restaurant và I found out I left my purse at home.

A constant

B expensive

C embarrassing

D loyal

Câu 3: Don’t let your brothers ------------ the present.

A see

B to be seen

C to lớn see

D seeing

Câu 4: My parents didn’t allow her daughter ------------ out last night.

A go

B to lớn go

C went

D going

Câu 5: It is ----------- of you to nói qua your food with me.

A calm

B generous

C clever

D modest

Câu 6: The “ ------------- ” is often celebrated on people’s 25th wedding anniversaries.

A Golden Anniversary

B đá quí Anniversary

C cotton Anniversary

D Silver Anniversary

Câu 7: My mother ------------ lớn the grocery store on Sunday mornings.

A go

B goes

C had gone

D went

Câu 8: Your ---------is the aniversary of the date on which you were born.

A wedding

B birthday

C congratulations

D party

Câu 9: Over fifty --------- were invited khổng lồ Mr. And Mrs. Brown’s wedding anniversary party.

A witnesses

B guests

C customers

D clients

Câu 10: While I -------------- my room, my grandmother ---------- my younger sister.

A tidied/ was teaching

B was tidying/ was teaching

C was tidying/ taught

D tidy/ teaches

Câu 11: Does Dr. Johnson mind -----------at home if his patients need his help?

A being called

B to lớn call

C to lớn be called

D calling

Câu 12: The plants want ------------------daily.

A watering

B being watered

C to lớn be watered

D to water

Câu 13: She wanted --------home but the quái thú made her -------until she finished -------those contracts

A khổng lồ go/ stay/ typing

B lớn go/ staying/ type

C go/ stay/ typing

D lớn go/ to stay/ lớn type

Câu 14: Please don’t --------------- . Everything will be all right.

A make mistakes

B make sure

C make it

D make a fuss

Câu 15: If you only care about your interests & feelings, you are very ---------------------.

A loyal

B friendly

C selfish

D happy

Câu 16: Could you tell me some of your personal ----------- in life?

A packages

B complaints

C cottages

D experiences

Câu 17: “He got quite a lot of nice presents from his family, & one of them was a beautiful big drum.”

The word “presents” in this sentence can be replaced by ----------.

A things

B gifts

C sweets

D books

Câu 18: He was watched ------------- my briefcase.

A open

B to open

C being open

D opening

Câu 19: In spite of many changes in her life, she always remains -----------------to her political principles

A selfish

B unselfishness

C sympathy

D loyal

Câu 20: When we ----------- home, our parents ---------- out for lunch.

Xem thêm: Từ Điển Việt Anh " Nuôi Dưỡng Tiếng Anh Là Gì ? Nuôi Dưỡng Tiếng Anh Là Gì

A arrived/ had gone

B arrived/ went

C had arrived/ went

D arrived/ have gone

II. Chọn MỘT từ có trọng âm chính nhấp vào âm tiết tất cả vị trí không giống với đông đảo từ còn lại.

Câu 21: A eager B golden C idol D affair
Câu 22: A together B celebrate C experience D embarrass

III. Chọn lời giải đúng tuyệt nhất để dứt đoạn văn sau.

Linda is seven years old today, & her parents hold a (23)---------------- for her. On the table there is a birthday (24) -------- which there are seven colourful (25) ------------sitting in the middle of the cake. People sing “Happy birthday” to lớn Linda. When they finish singing, she blows (26) ------------ the candles on the cake then she cuts the cake lớn serve the guests. After that, she happily opens her birthday cards & (27)----------that her relatives và friends give her.

Câu 23: A birthday party

B house-warming party

C farewell tiệc ngọt D wedding pary
Câu 24: A bread B caddy C sandwich D cake
Câu 25: A gifts B rings C candles D flowers
Câu 26: A off B over C out D down
Câu 27: A presents B complaints C parents D helicopters

VI. Chọn câu hoàn hảo nhất trong các các cách thực hiện đã cho.

Câu 28: while/ I/ open/ letter/ telephone/ ring

A While I had opened the letter, the telephone rang

B While I was opening the letter, the telephone rang

C While I opened the letter, the telephone rang

D While I was opening the letter, the telephone was rung

Câu 29: they/ invite/ stay/ in Florida

A They invited me stay with them in Florida.

B They invited me staying with them in Florida.

C They invited lớn stay with them in Florida.

D They invited me to lớn stay with them in Florida.

V. Chọn MỘT từ gồm phần gạch ốp chân được phạt âm khác với phần lớn từ còn lại

Câu 30: A children B church C change D machine
Câu 31: A monitor B month C monkey D money
Câu 32: A husband B hold C happy D hour

VI. Hãy khẳng định một lỗi sai trong các các từ/cụm từ bỏ được gạch bên dưới chân làm việc mỗi câu sau.

Câu 33: I expected (A) to admit (B) khổng lồ the (C) school, but I wasn’t (D).

Câu 34: After she buys (A) herself (B) a (C) new motorbike, she sold (D) her old one.

Câu 35: She said the (A) letter was personal (B) and wouldn’t (C) let me khổng lồ read (D) it

VII. Đọc kỹ đoạn văn sau với chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) mang lại 5 câu sau.

MISSING THE TRAIN

The train I was travelling on was already half an hour late. I had arranged to arrive in Vienna at 7.15 in time to catch the 7.25 train to Paris, but there was no hope of that now. I explained the situations lớn the ticket collector who advised me lớn get off two stops before Vienna Central Station and take a taxi. When the time came, he even helped me with my luggage. He wished me good luck as I jumped off, and a few minutes late I was racing towards the centre of the city in a taxi. It was almost 7.25 when we stopped outside the station, paid the driver quickly, seized my bags and hurried inside. “Paris train?” was all I had time lớn say lớn the first official I saw. You could imagine my disappointment when he pointed to lớn a train that was just moving out of the station at great speed!

Câu 36: What does the word “seized” in this passage mean?

A. Left

B. Threw

C. Took

D. Dragged

Câu 37: Who helped the writer with his luggage?

A. The xe taxi driver

B. The train driver

C. The ticket collector

D. A passenger

Câu 38: Which of the following sentences is NOT true?

A The writer got off the train before reaching Vienna Centre Station.

B The writer wanted to lớn catch the 7.25 train khổng lồ Paris.

C The train the writer was travelling khổng lồ Vienna was thity minutes late.

D Finally, the writer caught the train to Paris at 7.25.

Câu 39: How did the writer arrive at Vienna Centre Station?

A. By train

B. By bus

C. By car

D. By taxi

Câu 40: What time had the writer arranged to lớn arrive in Vienna?

A. At 7.30

B. At 7.00

C. At 7.15

D at 7.25

ĐÁP ÁN

1 - A 2 - C 3 - A 4 - B 5 - B 6 - D 7 - B 8 - B 9 - B 10 - B
11 - A 12 - C 13 - A 14 - D 15 - C 16 - D 17 - B 18 - B 19 - A 20 - A
21 - D 22 - B 23 -A 24 - D 24 - C 26 - C 27 - A 28 - A 29 - D 30 - D
31 - A 32 - D 33 - D 34 - A 35 - C 35 - C 37 - C 38 - C 39 - D 40 - C

Trên đó là Đề thi giờ Anh lần 1 học tập kì 2 lớp 11 có đáp án. Mời thầy cô tìm hiểu thêm nhiều tư liệu ôn tập tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, bài tập giờ Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học tập kì 1 lớp 11, Đề thi học tập kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên tra cứu Đáp Án.