Đi combat với con giáp trang bị 13. Nhưng chị quên chưa bữa sớm nên mới thế này trên đây